Algemene voorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1   Alle aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten van Landa-safety`s zijn bij uitsluitingen van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene  voorwaarden  leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


1.2   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaart.


1.3   Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Landa-safety`s zijn vrijblijvend en Landa-safety`s behouwt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijk) voorschriften noodzakelijk is.


2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de getekende orderbevestiging door Landa-safety`s. Landa-safety`s is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Landa-safety`s dit mee binnen tien  werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3: Prijs en betaling


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, exclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Betalingen kunnen geschieden via automatische incasso, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.


3.3 Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan opstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.


3.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

 

3.5  Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover de verkoper in een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan de verkoper toegewezen bedragen.